Privacy Policy

Vespo B.V. (hierna te noemen “wij” of “Vespo”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt https://byrklund.nl/ (de “Website”) of een bestelling plaatst via de Website. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit privacy beleid (de “Privacy Policy”) licht onder meer toe welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, voor welke doeleinden dit gebeurt, hoe lang wij deze persoonsgegevens bewaren, wat uw rechten zijn in deze en hoe u ons kunt bereiken. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen van de Privacy Policy. [Door op de het relevante onderwerp te klikken wordt u daar rechtstreeks naartoe geleid.]

Inhoud

1          Verwerking van persoonsgegevens: categorieën, doeleinden, wettelijke grondslagen en bewaartermijnen

1.1        Het plaatsen van een bestelling op de Website

1.2        Contact opnemen

1.3        De nieuwsbrief ontvangen

1.4        De Website bezoeken

1.5        Een review achterlaten

1.6        Zakelijke communicatie

1.7        Sociale media

2          Delen van persoonsgegevens met derden

3          Beveiligingsmaatregelen

4          Uw rechten

5          Cookies

6          Wijzigingen in de Privacy Policy

7          Vragen en contactgegevens

 

1            Verwerking van persoonsgegevens: categorieën, doeleinden, wettelijke grondslagen en bewaartermijnen

Een persoonsgegevens is  alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Hieronder staat beschreven in welke situatie Vespo verschillende categorieën persoonsgegevens verzamelt voor welke doeleinden, op basis van welke wettelijke grondslagen en hoe lang uw persoonsgegevens bewaard zullen blijven. In het algemeen geldt dat wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor deze doeleinden, tenzij het bewaren van  uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

1.1         Het plaatsen van een bestelling op de Website

Indien u een bestelling plaats op onze Website verzamelt en verwerkt Vespo de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer
 • Inloggegevens: gebruikersnaam en wachtwoord (enkel bij het aanmaken van een klantprofiel)
 • Adresgegevens: factuuradres en verzendadres
 • Betaalgegevens: de gekozen betaalwijze, het rekeningnummer (IBAN) of de creditcardgegevens

Vespo verwerkt bovenstaande persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslag ‘uitvoering van de overeenkomst’ omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit bij het plaatsen van een bestelling. De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • het uitvoeren van bestellingen;
 • het verrichten van betalingen;
 • het aanmaken van een klantprofiel;
 • het leveren van bestellingen bij de geadresseerde; en
 • het contact houden met de klant over de voortgang van de bestelling.

Wij bewaren de persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van uw bestelling op onze Website voor de duur van 7 jaar, indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan de fiscale bewaarplicht. Wij bewaren uw klantprofiel zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wilt maken

1.2         Contact opnemen

Indien u contact met ons opneemt, verzamelen wij daarbij uw contactgegevens en de inhoud van de communicatie per e-mail. Uw contactgegevens kunnen al naargelang de wijze waarop u ons benadert (bijvoorbeeld telefonisch, per e-mail of via WhatsApp) verschillen. Indien u het online contactformulier invult, verzamelt en verwerkt Vespo:

 • Contactgegevens: uw naam en e-mailadres
 • De inhoud van het bericht: het onderwerp, [het ordernummer] en de inhoud van het bericht.

Vespo verwerkt deze persoonsgegevens op basis van toestemming. De persoonsgegevens worden verwerkt voor het doeleinde om contact met u op te nemen om uw vraag te beantwoorden of verzoek af te handelen. De persoonsgegevens worden bewaard voor 1 jaar.

1.3         De nieuwsbrief ontvangen

Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief verzamelt en verwerkt Vespo:

 • Contactgegevens: uw naam en e-mailadres

Vespo verwerkt deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming. De persoonsgegevens worden voor het doeleinde verwerkt om nieuwsbrieven te versturen en geïnteresseerden op de hoogte te houden van nieuwe producten aan aanbiedingen. De persoonsgegevens worden bewaard totdat u zich afmeldt van de nieuwsbrief. Onderaan iedere nieuwsbrief is de mogelijkheid opgenomen om zich af te melden.

1.4         De Website bezoeken

Indien u onze Website bezoekt verzamelt en verwerkt Vespo:

 • Informatie over uw websitebezoek: uw surfgedrag, IP-adres, webbrowser en besturingssysteem

Vespo verwerkt deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming. De persoonsgegevens worden voor de doeleinden om de Website te verbeteren en gerichte advertenties te kunnen aanbieden. De persoonsgegevens worden bewaard totdat u de toestemming intrekt of indien u langer dan zes maanden geen gebruik heeft gemaakt van onze Website. Meer informatie over de manier waarop wij deze gegevens gebruiken is opgenomen in onze Cookieverklaring.

1.5         Zakelijke communicatie

Indien u een zakelijke relatie of leverancier van Vespo bent verzamelen en verwerken wij:

 • Contactgegevens: naam van contactpersoon en e-mailadres
 • Inhoud van onze communicatie per e-mail

Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming. De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • het sluiten van overeenkomsten met zakelijke klanten en leveranciers;
 • relatiebeheer;
 • en facturatie

De persoonsgegevens worden bewaard voor 6 maanden.

1.6         Sociale media

Vespo maakt gebruik van profielpagina’s op verschillende sociale media kanalen voor Byrklund, te weten [Facebook en Instagram]. Wij verwerken en verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens indien u onze profielpagina’s volgt of anderszins interactie vertoont met onze profielpagina’s, waaronder het ‘liken’, delen of reageren op onze berichten:

 • Contactgegevens: uw naam en e-mailadres

Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming. De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • het aanmaken van een klantprofiel;

De persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de bewaartermijnen uit het privacy beleid van de sociale media kanalen. Meer informatie over de manier waarop de sociale media kanalen uw persoonsgegevens verwerken is te raadplegen via onderstaande links:

2            Delen van persoonsgegevens met derden

Vespo kan – waar nodig – uw persoonsgegevens doorgeven aan derden. Vespo maakt onder andere gebruik van de diensten van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Vespo:

 • WooCommerce levert de software voor de ontwikkeling van de Website;]
 • hosting levert webhostings- en e-maildiensten en heeft toegang tot uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze Website en bij communicatie met ons via e-mail om technische ondersteuning te bieden;
 • MailChimp verstuurt onze nieuwsbrieven;
 • Mollie verzorgt het afhandelen van betalingen in de Website;
 • Kiyoh verzamelt en publiceert reviews over producten en de Website; en
 • DHL bezorgt uw bestelling bij uw bezorgadres.

Het kan voorkomen dat onze leveranciers uw persoonsgegevens opslaan in een land buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met derden in landen buiten de EER, nemen wij de benodigde maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Hierbij volgen wij zo veel mogelijk de geldende AVG richtlijnen waaronder het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie..

In geen geval verstrekt Vespo uw persoonsgegevens aan derden voor commerciële doeleinden. Uitsluitend indien Vespo hiertoe wettelijk verplicht is, zal Vespo uw persoonsgegevens verstrekken aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. In alle gevallen zal Vespo passende maatregelen treffen teneinde de vertrouwelijkheid en beveiliging van de persoonsgegevens zoveel mogelijk te waarborgen.

3            Beveiligingsmaatregelen

Vespo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen verlies of enig ander ongeoorloofd gebruik, waaronder:

 • toepassing van SSL-encryptie;
 • een sterk wachtwoordbeleid: periodieke wachtwoordwijziging en geen fysieke verstrekking van wachtwoorden d.m.v. het gebruik van een wachtwoordkluis;
 • het regelmatig uitvoeren van back-ups;
 • geheimhoudingsverplichtingen;
 • Beveiligde data-uitwisseling richting derden (zoals logistieke partijen) via secured file transfers;

4            Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt:

 • u kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken;
 • u kunt inzage krijgen in de persoonsgegevens die van u worden verwerkt;
 • u kunt uw persoonsgegevens laten wijzigen als die niet langer juist zijn;
 • u kunt uw persoonsgegevens laten verwijderen indien blijkt dat het niet (langer) noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te bewaren;
 • u kunt de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, bijvoorbeeld zolang wij uw verwijderingsverzoek beoordelen of indien uw persoonsgegevens mogelijk onjuist zijn; en
 • u kunt uw persoonsgegevens laten overdragen aan een andere partij.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

U kunt bovenstaande rechten uitoefenen door een verzoek te richten aan de contactpersoon voor privacyzaken via de contactgegevens zoals opgenomen in hoofdstuk 7 van de Privacy Policy. De verstrekte informatie zal in eerste instantie gratis zijn. U kunt deze rechten met redelijke tussenpozen uitoefenen. Wij zullen binnen een maand op uw verzoek reageren, tenzij dit niet mogelijk is vanwege de complexiteit van uw verzoek of het aantal ingediende verzoeken. In een dergelijk geval zullen we u uiterlijk binnen een maand informeren en onze termijn om te reageren verlengen met een maximum van twee maanden. Indien een verzoek door Vespo wordt gehonoreerd, zal Vespo zo snel mogelijk uitvoering geven aan de beslissing om de persoonsgegevens te corrigeren, wijzigen, verwijderen en/of over te dragen.

Om misbruik te voorkomen sturen wij de afschriften en kopieën van uw persoonsgegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens administreren wij geanonimiseerde gegevens omtrent het verzoek. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in het machineleesbare formaat dat wij binnen onze systemen hanteren.

In aanvulling op de hierboven genoemde rechten, hebt u, wanneer u ontevreden bent over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of uw verzoek behandelen, het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”), aan de Prins Clauslaan 60, 2995 AJ Den Haag. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de AP: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

5            Cookies

Vespo maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein gegevensbestand dat via uw browser op uw (mobiele) apparaat wordt bewaard. Vespo gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek of bijvoorbeeld om te onthouden welke items in uw winkelwagentje zijn opgenomen. Ook stellen cookies ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze Website. Indien u niet wilt dat Vespo cookies gebruikt, kunnen de instellingen op uw browser aangepast worden zodat de cookies gedeactiveerd worden en kunt u uw toestemming bij ons intrekken. Het is mogelijk dat sommige functies en services op onze Website niet goed functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken is opgenomen in onze Cookieverklaring.

6            Wijzigingen in de Privacy Policy

De Privacy Policy is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze website, kunnen leiden tot wijzigingen in de Privacy Policy. De meest up-to-date versie van de Privacy Policy staat altijd op onze website. Wij raden u daarom aan om deze regelmatig te raadplegen.

7            Vragen en contactgegevens

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met deze policy proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan of indien u een verzoek wilt indienen ter uitvoering van uw rechten, dan kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van Vespo via avg-gdpr@vespo.nl of per telefoon via +31 0403095505 . U kunt ook een brief sturen aan Vespo, ter attentie van Privacy Officer naar Adriaan Mulderweg 4-10, 5657 EM Eindhoven.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief